Polska wersja English version Deutsch Version
666 688 866

Jak napisać opis zdarzenia wypadku?

Opis zdarzenia wypadku to jeden z podstawowych dokumentów, sporządzanych przez poszkodowanego w celu uzyskania odszkodowania. O czym warto pamiętać, przygotowując to oświadczenie?

Opis zdarzenia wypadku ze strony poszkodowanego

Nie istnieje niestety uniwersalny wzór formularza, który uwzględniałby wszystkie możliwe scenariusze przebiegu wypadku. Zdarzenia drogowe zbyt mocno różnią się między sobą okolicznościami – nawet oświadczenia poszkodowanych uczestniczących w tym samym wypadku mogą znacząco od siebie odbiegać. Opis powinien być przede wszystkim szczegółowy. Oświadczenie pełne detali daje prawnikowi możliwość dokonania bardziej kompleksowej oceny sytuacji, która w rzeczywistości wydarzyła się na drodze. Szczegółowy opis umożliwia również osobie prowadzącej sprawę efektywniejsze wykazanie szerokiego spektrum okoliczności wypadku, co przekłada się na sumę kwoty należnej poszkodowanemu. Dobry opis ma w ostateczności bardzo duży wpływ na usprawnienie procesu uzyskania odszkodowania oraz zadośćuczynienia o satysfakcjonującej wysokości.

Różnice w oświadczeniach

Nierzadko wspomnienia uczestników wypadku dotyczące jego okoliczności są diametralnie różne, a nawet niespójne ze sobą.
Pod uwagę należy wziąć bowiem obrażenia, które w wyniku zdarzenia odniosły poszczególne osoby. Pierwszy poszkodowany może pod wpływem silnego uderzenia stracić przytomność, a następnie odzyskać świadomość dopiero po przywiezieniu do szpitala. Drugi uczestnik wypadku w tym samym czasie utknął wewnątrz wraku zniszczonego pojazdu, zyskując tym samym możliwość obserwowania akcji ratunkowej czy uczestniczenia w konsultacjach lekarskich. Różnice te pozostają nie bez wpływu na wysokość zadośćuczynienia – stopień powypadkowej traumy uzależniany jest bowiem nie tylko od zakresu obrażeń ciała. Wypadek drogowy odbija się na zdrowiu psychicznym poszkodowanych, nierzadko prowadząc do konieczności podjęcia specjalistycznego leczenia psychiatrycznego lub psychologicznego. Okoliczności te również brane są pod uwagę przy miarkowaniu wysokości odszkodowania.

Okoliczności wypadku

Ogólny szkic opisujący wspomnienia poszkodowanego z wypadku powinien zawierać kilka podstawowych elementów. Pierwszy z nich to opis okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia. W pierwszej części powinna zostać wykazana także pozycja, którą zajmował w tym czasie poszkodowany. Opis powinien uwzględniać rzeczywistą datę oraz godzinę wypadku, a także możliwie najdokładniejszą lokalizację. Należy w miarę możliwości określić zaistniałą sytuację drogową oraz zachowanie pozostałych kierowców. Kluczowy jest moment zderzenia, który powinien być opisany dość precyzyjnie. W miarę możliwości, w opisie należy zawrzeć także reakcje i działania świadków, np. moment przybycia karetki pogotowia ratunkowego czy wezwania jednostki policyjnej.

Obrażenia powypadkowe i stan zdrowia poszkodowanego

W drugiej części oświadczenia po wypadku powinien zostać zawarty dokładny opis obrażeń, które odniesione zostały przez poszkodowanego. Jeżeli istnieje taka zasadność i możliwość, należy wykazać fakt odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku obrażeń. W oświadczeniu koniecznie powinien znaleźć się opis skutków, jakie wypadek wywarł na funkcjonowanie poszkodowanego. Dotyczy to także wszystkich informacji na temat przebiegu leczenia uczestnika wypadku, takich jak np.

  • rodzaj placówek, w których przebywał poszkodowany
  • fakt podjęcia leczenia psychologicznego lub psychiatrycznego
  • czas rekonwalescencji
  • oświadczenie o konieczności dalszego leczenia

Aby uniknąć ewentualnych pomyłek lub nieścisłości, warto informacje na ten temat skopiować bezpośrednio z dostępnej dokumentacji medycznej. Istotnym aspektem pozostają wszystkie dolegliwości powypadkowe, czyli niedogodności wynikające bezpośrednio ze zdarzenia. Oświadczenie powinno uwzględniać okres ich pierwszego wystąpienia, poziom nasilenia czy zakres koniecznego leczenia, a także wynikające z tego trudności – np. niemożność wykonywania określonych czynności przez poszkodowanego lub konieczność uzyskiwania pomocy ze strony innych osób.

Podsumowanie opisu zdarzenia wypadku

Oświadczenie po wypadku powinno być odpowiednio podsumowane. Opis warto zakończyć wykazaniem, które efekty zdarzenia najbardziej odbiły się na funkcjonowaniu poszkodowanego oraz jaki odniesione urazy mają wpływ na jego codzienne życie. Kompletne oświadczenie powinno zatem zawierać:

  • szczegółowe odtworzenie wspomnień z wypadku
  • dokładne wykazanie aktualnej sytuacji życiowej
  • opis zmian w codziennym funkcjonowaniu
  • zakres procesu leczenia i rehabilitacji
  • fakt istnienia jakichkolwiek konsekwencji powypadkowych

Poszczególne informacje muszą być zgodne z prawdą.Oświadczenie powinno opisywać wyłącznie zdarzenia, które nastąpiły od momentu wypadku do dnia podjęcia przez poszkodowanego starań o uzyskanie należnego zadośćuczynienia i odszkodowania.